X
Pristatymo mokestis : Pasirinkite adresą
Šalis  
Apskritis
  
  
Cart Loading

Tinklapio naudojimo tvarka

Sveiki apsilankę mūsų interneto Tinklapyje, kuriame galite elektroniniu būdu užsisakyti bei įsigyti mūsų siūlomų Prekių. Tinklapis yra internetinė prekių užsakymo bei pirkimo-pardavimo sistema (platforma), kurią administruoja Uždaroji akcinė bendrovė „KORPORACIJA TJANŠI“, juridinio asmens kodas 111733040, PVM mokėtojo kodas LT117330418, registruotos buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Mums, o taip pat kiekvienam Pirkėjui yra privaloma Tinklapio naudojimo tvarka ir kiti Taisyklių dokumentai. Dėl to, siekdami užtikrinti Jūsų teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi Tinklapiu bei įsigydami Prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytą Tinklapio naudojimo tvarką bei visus Taisyklių dokumentus. Primename, jog norėdami naudotis Tinklapiu ir Tinklapyje įsigyti Prekių, Jūs privalote ne tik perskaityti toliau nurodytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu, taip pat laikytis šių Taisyklių. Naršydami Tinklapyje ir (ar) užregistruodami Paskyrą Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visus Taisyklių dokumentus, įskaitant ir šią Tinklapio naudojimo tvarką, supratote jų turinį, taip pat be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

  1.             SĄVOKOS

1.1.         Įžangoje bei toliau šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ir kituose Taisyklių dokumentuose nurodytos sąvokos ir posakiai, kai rašomi didžiąja raide (išskyrus asmeninius įvardžius, kurie gali būti rašomi tiek iš didžiųjų, tiek ir iš mažųjų raidžių), turės žemiau nurodytą reikšmę, jeigu nenurodyta kitaip:

1.1.1.     Asmens duomenys – bet kuri informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (įskaitant vardas, pavardė, lytis, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas ar telefono numeris). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.1.2.     Intelektinės nuosavybės teisės – visos esamos ir (ar) būsimos teisės, susijusios su išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinės kilmės nuorodomis, autorių teisėmis, dalykine reputacija, ar kitos intelektinės nuosavybės teisės, kurios dabar egzistuoja ar atsiras ateityje, įskaitant visas paraiškas bei registracijas, jų atnaujinimus ir papildymus pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus bet kurioje valstybėje ar teritorijoje;

1.1.3.     Jūs, arba Jus, arba Jūsų reiškia bet kurį asmenį, esantį Lankytoju arba Pirkėju;

1.1.4.     Mes, arba mus, mūsų arba Pardavėjas reiškia bendrovę Uždaroji akcinė bendrovė „KORPORACIJA TJANŠI“, juridinio asmens kodas 111733040, PVM mokėtojo kodas LT117330418, registruotos buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika;

1.1.5.     Lankytojas – asmuo, kuris lankosi Tinklapyje, bet nėra Pirkėjas;

1.1.6.     Paskyra – asmeninė virtuali paskyra, kuri Taisyklių nustatyta tvarka sukurta Tinklapyje Prekei(-ėms) įsigyti. Paskyrą Lankytojas atidaro (susikuria) naudodamas Tinklapio priemones. Pardavėjas, vadovaudamasis Taisyklėse nustatyta tvarka, registruoja Lankytojų atidarytas (susikurtas) Paskyras. Prie savo Paskyros Pirkėjas prisijungia naudodamas savo elektorinio pašto adresą/konsultanto ID ir slaptažodį (simbolių seką, leidžiančią identifikuoti ir patikrinti Pirkėjo tapatybę Tinklapyje). Naudodamasis Paskyra, be kita ko, Pirkėjas teikia Prekių užsakymus Pardavėjui, Pardavėjas ir Pirkėjas sudaro Prekių įsigijimo sandorius bei juos vykdo. Paskyrą gali susikurti tik toks asmuo, kuris sutinka su Pardavėju sudaryti konsultanto sutartį ir gauti jam priskirtą unikalų konsultanto identifikacinį numerį;

1.1.7.     Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris su Pardavėju yra sudaręs konsultanto sutartį (turintis unikalų konsultanto identifikacinį numerį) ir naudojasi Tinklapiu savo vardu, arba asmuo, kuris naudojasi Tinklapiu juridinio asmens (įmonės, bendrovės, organizacijos ir pan.) vardu ir yra susikūręs Paskyrą, bei užsako ir perka Prekes Tinklapyje, pateikdamas Prekių užsakymą Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka;

1.1.8.     Prekės – visos ir bet kurios Tinklapyje siūlomos įsigyti Prekės, kurias Pirkėjas gali įsigyti pateikdamas Prekių užsakymą Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka;

1.1.9.     Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės – Tinklapyje skelbiamos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises bei pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo tvarką, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei reguliuoja kitus su Prekių pirkimu-pardavimu susijusius klausimus;

1.1.10.   Privatumo politika – Tinklapyje pateikiamos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio naudojimu susijusios informacijos (įskaitant informacijos apie Pirkėjus, taip pat Asmens duomenų) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką;

1.1.11.   PVM – pridėtinės vertės mokestis;

1.1.12.   Sąskaita faktūra – priklausomai nuo teisinių reikalavimų, taikomų sąskaitą išrašiusiam asmeniui, PVM sąskaita faktūra arba ne PVM sąskaita faktūra;

1.1.13.   Sutartis – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo pagal Tinklapyje ir (ar) Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse pateiktas Prekių pirkimo-pardavimo nuorodas (tvarką). Sutartį sudaro Prekių užsakymas, kurį Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Tinklapį, Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių ir kitų Tinklapyje pateikiamų Taisyklių nuostatos su visais vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais bei su Pirkėju sudaryta konsultanto sutartis;

1.1.14.   Taisyklės – šios Tinklapio naudojimo tvarkos 3.1 punkte apibrėžtos taisyklės ir visi dokumentai, nuostatos, įsipareigojimai, reikalavimai ir (ar) instrukcijos, pateiktos Tinklapyje arba į kurias nukreipiama iš Tinklapio;

1.1.15.   Tinklapio naudojimo tvarka – šios Pardavėjo nustatytos ir patvirtintos naudojimosi Tinklapiu taisyklės bei reikalavimai, taip pat su naudojimusi Tinklapiu susijusios bet kurio asmens (Lankytojo ar Pirkėjo) bei Pardavėjo teisės ir pareigos;

1.1.16.   Tinklapis – elektroninės prekybos (komercijos) sistema, veikianti internetinėje erdvėje ir pasiekiama Pardavėjo suteiktu interneto adresu. Naudojant Tinklapyje įdiegtas priemones ir įrankius bei vadovaujantis Taisyklėmis, Pardavėjas siūlo elektroniniu būdu įsigyti Prekes, Pirkėjai teikia Prekių užsakymus, Pardavėjas ir Pirkėjai sudaro Prekių įsigijimo sandorius ir juos vykdo;

1.1.17.   Trečiųjų asmenų paslaugos – visos trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos, nuorodos į kurias yra pateiktos Tinklapyje arba kuriomis naudotis sudaroma galimybė per Tinklapį ar dėl naudojimosi Tinklapiu, įskaitant, bet neapsiribojant Prekių pristatymo (kurjerio) ir Prekių apmokėjimo paslaugas;

  1.             BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.         Ši Tinklapio naudojimo tvarka yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis bei nustato Tinklapio naudojimo sąlygas ir reikalavimus, taip pat su naudojimusi Tinklapiu susijusias Jūsų bei Pardavėjo teises ir pareigas, įskaitant Taisyklių dokumentų taikymą, Paskyros registracijos Tinklapyje sąlygas, Tinklapyje draudžiamą veiklą ir pan.

2.2.         Tinklapio naudojimo tvarkos nuostatos taikomos visiems Taisyklių dokumentams nepriklausomai nuo to, ar tokiuose Taisyklių dokumentuose tai yra aiškiai nurodyta, nebent kai atitinkamame Taisyklių dokumente nurodoma kitaip.

2.3.         Šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ar konkrečiame Taisyklių dokumente pateiktos nuorodos į skyrius, punktus, dalis, nuostatas, o taip pat sąlygas yra nuorodos į dokumento, kuriame tokios nuorodos pateiktos, skyrius, punktus, dalis, nuostatas, o taip pat sąlygas, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip. Kiekvieną kartą, kai šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ar konkrečiame Taisyklių dokumente naudojami žodžiai „įtraukiant“ ar „įskaitant“ ar panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „be apribojimų“.

2.4.         Taisyklių dokumentuose didžiąja raide rašomos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje, yra apibrėžtos kituose Taisyklių dokumentuose arba kituose reikalavimuose ir (ar) instrukcijose, prieinamose Tinklapyje.

  1.             TINKLAPIO TAISYKLIŲ DOKUMENTAI, JŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

3.1.         Tinklapyje pateikta informacija, taip pat paskelbtos Taisyklės apibrėžia nuostatas ir sąlygas, kuriomis vadovaudamiesi Jūs galite naudotis Tinklapiu ir įsigyti Prekes. Taisyklės apima ir jų neatskiriama sudėtine dalimi yra (tolesnis išvardijimo eiliškumas nereiškia prioriteto atskiriems Taisyklių dokumentams suteikimo):

3.1.1.     ši Tinklapio naudojimo tvarka;

3.1.2.     Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės;

3.1.3.     Privatumo politika.

Su visomis Taisyklėmis Jūs galite susipažinti, taip pat atsisiųsti jas „PDF“ failo formatu ir atsispausdinti bet kuriuo metu Tinklapio adresu: www.tiens.lt

3.2.         Esant neatitikimui tarp Tinklapyje pateiktos informacijos (įsipareigojimų, reikalavimų ar instrukcijų) ir Taisyklių dokumentų, taikomos Taisyklių dokumentų nuostatos, nebent Taisyklėse aiškiai numatyta kitaip.

3.3.         Atitinkamas Taisyklių dokumentas įsigalioja nuo jame nurodyto momento. Nuoroda į Taisykles ar bet kurį Taisykles sudarantį dokumentą reiškia nuorodą į galiojančią Taisyklių ar atitinkamo Taisykles sudarančio dokumento redakciją, nebent aiškiai nurodoma kitaip.

3.4.         Prašome perskaityti Taisykles prieš pradedant naudotis Tinklapiu. Bet kuris asmuo, ypač vartotojas, prieš tapdamas Pirkėju, turėtų gerai įsivertinti Taisyklių sąlygas ir reikalavimus, taip pat savo galimybes jų laikytis, įskaitant tai, ar kiekviena Taisyklių sąlyga ir reikalavimas jam yra individualiai priimtinas. Be kita ko vartotojai skatinami ypač gerai įvertinti ir išanalizuoti tai, ar jiems yra priimtinos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, bei Taisyklėse pateikiamos Pardavėjo garantijos ir patvirtinimai dėl Prekių kokybės, tinkamumo, naudojimo, paskirties, mūsų atsakomybės ribojimo, mūsų teisės vienašališkai koreguoti, keisti ar panaikinti bet kuriuos Taisyklių dokumentus ir (ar) Tinklapį, jo turinį. Jeigu nesutinkate su visomis ir (ar) bet kuriomis (nors viena) bet kurio iš Taisyklių dokumentų nuostatų, sąlygų ir (ar) reikalavimų (ypač jeigu Jūs esate vartotojas), Jūs neturėtumėte naudotis Tinklapiu, tapti Pirkėju ar pirkti Prekių, sudarant Sutartį. Pardavėjas neskatina vartotojų tapti Pirkėjais, todėl vartotojai nusprendę tapti Pirkėjais, jais tampa išimtinai savo iniciatyva ir patys prisiima riziką dėl to, įskaitant riziką dėl Taisyklių visų nuostatų taikymo jų atžvilgiu pasekmių.

3.5.         Bet koks Tinklapio naudojimas, įskaitant prisijungimą prie Tinklapio, buvimą prisijungusiu Tinklapyje, naršymą Tinklapyje, duomenų ir informacijos rinkimą iš Tinklapio, reiškia visų Taisyklių nuostatų pripažinimą ir sutikimą su jomis, jei kitaip nėra numatyta atskirame Taisyklių dokumente. Jeigu Jūs nesutinkate su kuria nors iš šių ar kitų Taisyklių dokumentų nuostatų ir sąlygų, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Tinklapiu (nepaisant Jūsų naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, Taisyklių nuostatos ir sąlygos ir toliau taikomos tų teisinių santykių, kurie atsirado iki naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, atžvilgiu, o taip pat iš jų kylančių ir su jais susijusių santykių atžvilgiu net jeigu jie atsirado po nutraukimo).

3.6.         Paskyros registracija (kaip aptarta 4 skyriuje toliau) ir kiekvieno Prekių užsakymo pateikimas (kaip aptarta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 4 skyriuje) reikalauja Jūsų patvirtinimo, kad susipažinote, sutinkate, taip pat įsipareigojate laikytis Taisyklių, įskaitant ir šios Tinklapio naudojimo tvarkos. Jūsų sutikimas turi būti išreikštas pažymint atitinkamame Tinklapio lauke pateiktą nuorodą „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Jūsų valią), t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį.

  1.             REGISTRACIJA TINKLAPYJE IR PASKYROS SUKŪRIMAS

4.1.         Pateikti Prekių užsakymą Tinklapyje gali tik užsiregistravęs (susikūręs) Paskyrą Lankytojas.

4.2.         Norėdami sukurti ir užregistruoti Paskyrą, vadovaukitės Tinklapyje pateiktomis instrukcijomis bei atlikę visus nurodytus veiksmus paspauskite nuorodą „Registruotis“. Paskyra gali būti sukurta, užregistruojant ją Tinklapyje, taip pat vėliau naudojama Prekėms pirkti, tik laikantis šių sąlygų:

4.2.1.     Jūs esate (1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės (18 metų ir daugiau), kurio veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka; arba (2) juridinis asmuo, atstovaujamas asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus (3) aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai, turintys dokumentą, patvirtinantį teisę veikti tokio fizinio ar juridinio asmens vardu (įgaliojimas, prokūra ir pan.);

4.2.2.     Jūs savo vardu arba atstovaudamas juridinį asmenį sutinkate sudaryti konsultanto Sutartį su Pardavėju ir savo arba atstovaujamojo juridinio asmens vardu gauti priskirtą unikalų konsultanto identifikacinį numerį;

4.2.3.     Jūs tinkamai, vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, Privatumo politika ir kitais Tinklapyje pateiktais nurodymais, įvykdėte registracijos procesą Tinklapyje bei sukūrėte Paskyrą;

4.2.4.     Paskyros registracijos metu ir vėliau (kaip pvz., teikdamas informaciją naudojimosi Tinklapiu metu), Jūs sutinkate teikti tik teisingą, tikslią ir pilną informaciją, įskaitant Asmens duomenis. Tuo atveju, jei naudojantis Tinklapiu bet kuri tokia informacija pasikeičia, Jūs įsipareigojate tokią informaciją nedelsiant atnaujinti. Taip pat Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad ši informacija visą laiką būtų teisinga, tiksli ir išsami. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad veikdamas pagal Taisykles Pardavėjas neprivalo tikrinti Jūsų pateiktų duomenų autentiškumo ir (ar) teisingumo, taip pat darys prielaidą, kad visa Paskyros informacija yra teisinga, nebent Pardavėjas turės rimtų priežasčių manyti kitaip.

4.2.5.     Paskyros registracijos formoje Jūs pateikėte savo Asmens duomenis, taip pat išreiškėte savo sutikimą dėl jos tvarkymo ir kaupimo taikytinų teisės aktų numatytais tikslais ir būdais. Jūsų sutikimas turi būti išreikštas pažymint atitinkamame Tinklapio lauke pateiktą nuorodą „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Jūsų valią priklausomai nuo Tinklapio funkcionalumų), t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Asmens duomenų pateikimas ir Jūsų sutikimas su jos tvarkymo ir kaupimo sąlyga yra savanoriškas, tačiau būtinas Paskyros sukūrimo proceso vykdymui ir užbaigimui.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad sukurdami Paskyrą ir vėliau pateikdami Prekių užsakymus Jūs patvirtinate, jog yra tenkinamos visos šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4.2 punkte nurodytos sąlygos ir esate visiškai atsakingas už jų įgyvendinimą.

4.3.         Tinkamai atlikęs registracijos Tinklapyje ir Paskyros sukūrimo procedūrą, Jūs galite naudotis Tinklapyje prieinamais nustatymais ir galimybėmis, o taip pat vėliau keisti ir (ar) pildyti savo Asmens duomenis. Pirmą kartą sėkmingai užsiregistravus, vėliau, norint prisijungti, Pirkėjui užteks įvesti Paskyros prisijungimo duomenis (vartotojo duomenis): elektroninio pašto adresą/konsultanto ID ir slaptažodį.

4.4.         Tinklapio paslaugų teikimas Paskyroje yra neterminuotas, tačiau Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra, bet kuriuo metu panaikinti Paskyrą nenurodydamas jokios priežasties, išskyrus atvejus, kai vykdoma Sutartis. Jeigu vykdoma Sutartis, Paskyrą leidžiama panaikinti tik įvykdžius Pirkėjo įsipareigojimus pagal Sutartį. Paskyros panaikinimas neatleidžia nuo įsipareigojimų, atsiradusių iki Paskyros panaikinimo, vykdymo. Norėdami pašalinti (panaikinti) savo Paskyrą iš Tinklapio, turite susisiekti su Pardavėju šios Tinklapio naudojimo tvarkos 12 skyriuje pateiktais Pardavėjo kontaktais (paštu arba el. paštu) ir pateikti prašymą panaikinti Jūsų Paskyrą. Paskyra panaikinama per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo panaikinti Paskyrą gavimo dienos, su sąlyga, kad visi Prekių užsakymai yra įvykdyti ir Pirkėjas yra tinkamai atsiskaitęs su Pardavėju už visas užsakytas Prekes.

4.5.         Jūs privalote valdyti, tvarkyti ir kitaip naudoti Paskyrą vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, kitomis Taisyklėmis, reikalavimais ir (ar) instrukcijomis.

4.6.         Paskyra yra priskirta Jums ir Jūs negalite jos perduoti trečiajam asmeniui be Pardavėjo sutikimo. Jums taip pat yra draudžiama suteikti tretiesiems asmenims teisę prisijungti prie Paskyros naudojant Jūsų prisijungimo duomenis, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas tam aiškiai pritaria. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad Jūs perdavėte savo vartotojo vardą ar slaptažodį tretiesiems asmenims.

4.7.         Pardavėjas gerbia Tinklapio Pirkėjų ar Lankytojų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja ir atskleidžia Jūsų Asmens duomenis, pateiktą naudojantis Tinklapiu, tik taip, kaip aprašyta Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose.

4.8.         Jūs esate atsakingas už visą savo Paskyroje pateiktą informaciją, įskaitant Asmens duomenis, jos tikslumą, o taip pat ir už visas operacijas, kurios buvo atliktos panaudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį, išskyrus atvejus, kai informacija apie prisijungimo vardą ir slaptažodį buvo atskleista tretiesiems asmenims ne dėl Jūsų kaltės. Dėl to Jūs privalote atsakingai saugoti savo prisijungimo duomenis, laikyti juos konfidencialius, neatskleidžiant tretiesiems asmenims, taip pat Jūs įsipareigojate nesudaryti sąlygų bei dėti visas pastangas, siekiant apsaugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį nuo atskleidimo bet kokiems neįgaliotiems tretiesiems asmenims, kad tokie asmenys nesinaudotų Jūsų Paskyra Prekėms iš Pardavėjo užsakyti ir (ar) įsigyti.

4.9.         Prisijungimo prie Paskyros duomenys turi būti apsaugoti nuo neleistino atskleidimo, pakeitimo ar priėjimo, o tokiems atvejams atsitikus, Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui apie bet kokį neleistiną prisijungimo duomenų ar Paskyros naudojimą. Nepranešus Pardavėjui šiame punkte nustatyta tvarka, bus laikoma, kad prisijungimo duomenimis ir atitinkamai Paskyra naudojasi Pirkėjas. Tokiu atveju už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis, maksimalia teisės aktų leistina apimtimi kyla Jums.

4.10.      Tuo atveju, kai elektroninio pašto adresas, kurį Jūs nurodėte Paskyros registracijos metu, buvo pakeistas, ištrintas ar pasibaigė jo galiojimo laikas, Jūs privalote apie tai pranešti Pardavėjui.

4.11.      Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu įspėti Jus arba laikinai ir (ar) neapibrėžtam laikui sustabdyti, apriboti arba panaikinti Jūsų prieigą prie Paskyros, jeigu neprisijungėte ir (ar) nesinaudojote savo Paskyra paskutinius 10 (dešimt) metų ar daugiau arba padarėte pažeidimą kaip numatyta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 5.1 – 5.2 punktuose.

4.12.      Tuo atveju, jeigu Jūsų Paskyra yra panaikinta dėl bet kokios priežasties, Jūs nebeturėsite prieigos prie savo duomenų, įskaitant Asmens duomenis, ar kitos informacijos, pateiktų Tinklapyje, nebent Privatumo politika ar Taisyklės nustatytų kitaip. Jūsų informacija gali būti ištrinta ir toliau nebesaugoma Taisyklių nustatyta tvarka.

  1.             TINKLAPYJE DRAUDŽIAMA VEIKLA

5.1.         Jums neleidžiama atlikti ir Jūs sutinkate neatlikti nei vieno iš žemiau išvardintų veiksmų Tinklapyje:

5.1.1.     pateikti el. pašto adresą, kuris gali būti vulgarus, rasistinis, užgaulus, grasinantis, kenksmingas, įžeidžiantis, diskriminuojantis, šmeižikiškas ar nepagarbus;

5.1.2.     pateikti klaidinančią, melagingą ar netikslią informaciją apie save;

5.1.3.     naudoti Tinklapį bet kokiu būdu, kuris galėtų būti kenksmingas kitam asmeniui, jo turtui ar teisėtiems interesams bei imtis bet kokių veiksmų, kurie, Pardavėjo nuomone, sukelia ar gali sukelti nepagrįstas ar neproporcingai dideles Tinklapio infrastruktūros apkrovas;

5.1.4.     mėginti keisti, versti, adaptuoti, redaguoti, dekompiliuoti, ardyti ir (arba) perdaryti bet kokias Pardavėjo naudojamas programas, susijusias su Tinklapiu ar Prekių pardavimu Tinklapyje;

5.1.5.     bet kokiu būdu naudoti programinę įrangą, kuri kokiu nors būdu gali sutrikdyti Tinklapio veiklą ar pakenkti Tinklapiui ar bet kuriai programinei įrangai, aparatinei programinei įrangai, aparatinei įrangai, kompiuterio sistemoms ar tinklams; kuri paprastai apibūdinama kaip “virusai” ar “kirminai” ir (ar) kurios tikslas yra sutrikdyti Tinklapio veiklą, pakenkti Tinklapiui ar kaip kitaip trukdyti Tinklapiui ir (ar) Tinklapio veikimui ar bet kokiai kitai programinei įrangai, aparatinei programinei įrangai, aparatinei įrangai, kompiuterio sistemai ar tinklui; kuri leistų Jums ar bet kuriam kitam asmeniui prieiti prie Tinklapio ir nutraukti Tinklapio ar bet kokio kito internetinio tinklapio, programinės ar aparatinės įrangos veiklą ar ją sutrikdyti ar skleisti informaciją (pvz. “gaudyklės”, “priėjimo kodai” ar “gaudyklės durys” prietaisai, ar “šnipinėjimo programinė įranga”, kt.); ir (ar) kuri yra kenksminga ar kurios turinyje yra kenksmingų procedūrų, ar kurioje yra paprogramės ar mechanizmai, kurie galėtų sukelti Tinklapio ir (ar) programinės įrangos, aparatinės programinės įrangos, aparatinės įrangos, kompiuterio sistemų ar tinklų veiklos nutraukimą ar pažeisti arba sugadinti Tinklapio turinį, programinę įrangą, programas, įrenginius ar komunikacijas ar kaip nors kitaip trukdyti Tinklapio, Pardavėjo, Pirkėjų ar bet kokių trečiųjų asmenų veiklai;

5.1.6.     be raštiško Pardavėjo leidimo naudoti programinę įrangą ar kitas automatines priemones, siekiant gauti ir (ar) surinkti informaciją Tinklapyje;

5.1.7.     naudoti Tinklapį ir (ar) užregistruoti Tinklapyje Paskyrą, naudoti jau sukurtą Paskyrą, jeigu nėra tenkinama bent viena sąlyga, pateikta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4.2 punkte ir (ar) Jūsų naudojimasis Paskyra yra sustabdytas laikinai ar neribotam laikui;

5.1.8.     kopijuoti, keisti ar platinti turinį iš Tinklapio ar jo dalies be išankstinio raštiško Pardavėjo leidimo;

5.1.9.     pateikti bet kokią informaciją Pardavėjo vardu be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo;

5.1.10.   pažeisti bet kokias Taisyklių nuostatas.

5.2.         Neribojant kitų priemonių, kurių gali imtis Pardavėjas, Jūs sutinkate, kad bet kuris iš Tinklapio naudojimo tvarkos 5.1 punkte nurodytų pažeidimų suteikia Pardavėjui teisę Jus įspėti, apriboti, sustabdyti ar nutraukti naudojimąsi Paskyra, apriboti, uždrausti Jūsų veiksmus Tinklapyje, įskaitant galimybę įsigyti Prekių, ir bet kuriuo metu imtis techninio ir (ar) teisinio pobūdžio veiksmų, kad apriboti Jūsų prieigą prie Tinklapio.

5.3.         Jūs sutinkate, kad Pardavėjas turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2 punkto ar bet kurios jo dalies taikymo. Jūs taip pat įsipareigojate priimti bet kokį su tuo susijusį Pardavėjo sprendimą. Tokiu atveju Jūs privalote nustoti naudotis Tinklapiu per savo Paskyrą, kitą Paskyrą, taip pat negalite užregistruoti naujos Paskyros, jeigu Pardavėjas nėra suteikęs atskiro leidimo atitinkamiems veiksmams. Be to, už Taisyklių ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimą Jūs galite būti patraukta (-as) atsakomybėn pagal teisės aktus ir Jums gali būti pritaikyta papildoma atsakomybė ir sankcijos.

  1.             ATSAKOMYBĖ

6.1.         Pardavėjas netikrina jokios informacijos, kurią Jūs pateikiate ir nurodote Tinklapyje, Pardavėjas taip pat neatlieka Jūsų tapatybės ir duomenų patikrinimo, jei kituose Taisyklių dokumentuose ar kitose instrukcijose, pateiktose Tinklapyje, nenumatyta kitaip. Be to, Pardavėjas nekontroliuoja ir negarantuoja bet kurio Pirkėjo veiksnumo.

6.2.         Mes naudojame pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo ir panašių veiksmų. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų informaciją, įskaitant Asmens duomenis, Pardavėjas negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmeninės informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

6.3.         Nors Pardavėjas naudojasi antivirusine programine įranga, kad apsaugotų Tinklapio turinį, Pardavėjas negarantuoja, kad Tinklapyje ir (ar) atsisiunčiamuose failuose nėra virusų. Atsižvelgdami į tai patariame naudotis papildomomis apsisaugojimo nuo virusų priemonėmis.

6.4.         Pardavėjas ar Trečiųjų asmenų paslaugų teikėjai jokia forma neatsako jums ar tretiesiems asmenims už bet kokius netiesioginius nuostolius, bet kokį pajamų netekimą, verslo galimybių sumažėjimą arba įmonės reputacijos pablogėjimą, verslo ar pelno (tiek tiesioginį, tiek netiesioginį) praradimą, taip pat už bet kokį reikalavimą, žalą ar nuostolius, kurie atsirado dėl Tinklapyje vykdomų ar su juo susijusių Jūsų veiksmų.

6.5.         Jeigu taikytinos imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip, kai kurie arba visi šiame skyriuje numatyti atsakomybės ribojimai ar išimtys gali būti netaikomi.

  1.             TECHNINĖS TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGOS

7.1.         Pardavėjas deda visas pastangas užtikrinti tinkamą Tinklapio funkcionavimą, taip pat siekia, kad Tinklapis veiktų nepertraukiamai ir be gedimų „toks, koks jis yra“ arba „koks yra prieinamas“ Taisyklių sudarymo momentu ir suteikia Pirkėjams ir Lankytojams prieigą prie jo be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų ir patvirtinimų, įskaitant garantijų ir patvirtinimų dėl Tinklapio tikslumo, tinkamumo naudoti tam tikram tikslui, pavadinimo, nepažeidžiamumo ir kt. Jūs suprantate ir sutinkate, kad techniškai neįmanoma Pardavėjui nuolat užtikrinti visišką (100 %) Tinklapio prieinamumą. Nepaisant to, Pardavėjas sieks išlaikyti Tinklapį prieinamą tiek, kiek įmanoma, tačiau Jūs neturėsite teisės pateikti pretenzijų ar reikalavimų Pardavėjui dėl Tinklapio prieinamumo ir iš anksto atsisakote atitinkamų reikalavimų, jeigu jų būtų ar atsirastų. Bet kuriuo atveju, pastebėjęs netinkamą Tinklapio veikimą arba trukdžius Tinklapio veikime Jūs privalote pranešti apie tai Pardavėjui.

7.2.         Pardavėjas pasilieka teisę visiškai arba iš dalies, laikinai arba visam laikui, apriboti prieigą prie Tinklapio, taip pat be išankstinio Jūsų įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio ir (ar) Tinklapio paslaugų dalį.

7.3.         Visus pastebėjimus ir (ar) nusiskundimus, susijusius su Tinklapio veikimu, Jūs galite pateikti paštu arba el. paštu šios Tinklapio naudojimo tvarkos 12 skyriuje nurodytais Pardavėjo kontaktais. Savo kreipimesi privalote nurodyti savo vardą, pavardę, pašto / elektroninio pašto adresą, o taip pat apibūdinti netinkamą Tinklapio veikimą, klaidą, trukdžius ar pan. ir nurodyti datą (laiką) bei trukmę, jei įmanoma.

7.4.         Visus nusiskundimus dėl Tinklapio veikimo, gautus iš Jūsų aukščiau 7.3 punkte aptarta tvarka, Pardavėjas apsvarstys per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio kreipimosi gavimo dienos ir informuos Jus apie priimtą sprendimą Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis šios Tinklapio naudojimo tvarkos 9 skyriuje nustatyta tvarka.

  1.             INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

8.1.         Pardavėjas ar, kai tai aiškiai nurodyta, tretieji asmenys išsaugo Intelektinės nuosavybės teises į Tinklapį, domeną ir jo turinį maksimalia Taisyklėms taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi. Visos atitinkamos teisės yra saugomos visame pasaulyje. Jūs negalite kokiu nors būdu keisti, kopijuoti, atkurti, pakartotinai publikuoti, įkelti, pateikti, persiųsti, parduoti, kurti išvestinius darbus, bet kokiu būdu panaudoti ar platinti Tinklapį, Tinklapio turinį (įskaitant Taisyklių dokumentus), įskaitant tekstą, grafiką, kodą ir (ar) programinę įrangą, ar bet kokį kitą turinį, nebent Pardavėjas davė raštišką leidimą tokiems veiksmams atlikti, arba jei tokie veiksmai aiškiai leidžiami esant tam tikroms specifinėms sąlygoms, nurodytoms Taisyklėse. Nepaisant to, Jūs galite spausdinti ir (ar) atsisiųsti atskirus Tinklapio puslapius išimtinai Jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad Jūs nekeisite arba neištrinsite iš naudojamos medžiagos jokių įspėjimų dėl Intelektinės nuosavybės teisių ir nuosavybės.

8.2.         Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Pardavėjas yra visų Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje bei į Tinklapį ir domeną savininkas arba turi teisėtą ir pagrįstą teisę naudotis Intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat kad, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai nurodyta Taisyklėse, Jūs neįgyjate jokių Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje ir (ar) į Tinklapį.

8.3.         Visi Tinklapyje prieinami prekių ir paslaugų ženklai yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja (įskaitant siūlomų įsigyti Prekių ženklus). Taisyklėmis nėra suteikiamos jokios teisės naudoti ar naudotis tokiais prekių ir (ar) paslaugų ženklais (įskaitant Prekių ženklus).

8.4.         Tinklapio turinys gali būti cituojamas, kai tam yra gautas išankstinis rašytinis Pardavėjo sutikimas ir yra tinkamai nurodomas cituojamo turinio šaltinis.

  1.             PRANEŠIMAI

9.1.         Jeigu Jūs nenurodysite mums raštu kitaip ar atskirame Taisyklių dokumente nėra nurodyta kitaip, mes bendrausime su Jumis elektroniniu paštu ir (ar) telefonu. Jūs sutinkate gauti iš mūsų elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad šie elektroniniai pranešimai yra saugūs ir atitinka rašytinio pranešimo formai taikomus teisės aktų reikalavimus. Laikoma, kad Jūs gavote pranešimą tada, kai Pardavėjas išsiuntė jį Jūsų elektroninio pašto adresu, pateiktu Paskyroje ar Prekių užsakyme. Jūs sutinkate ir įsipareigojate atnaujinti elektroninio pašto adresą jam pasikeitus.

9.2.         Visi Pardavėjui adresuoti ir teisinę galią turintys pranešimai, susiję su šios Tinklapio naudojimo tvarkos sąlygomis ir (ar) Taisyklėmis, turi būti rašytinės formos ir pristatyti mums asmeniškai arba naudojantis tokiomis pristatymo priemonėmis, kurios leidžia pateikti įrodymą apie gavimą, tokiais kontaktiniais rekvizitais: Uždaroji akcinė bendrovė „KORPORACIJA TJANŠI“, Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius arba info@tiens.lt. Jūsų vardu Pardavėjui siunčiami pranešimai įsigalioja nuo jų gavimo momento.

       10.          TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

10.1.      Jeigu Lietuvos Respublikos teisės imperatyvios nuostatos, įskaitant Europos Sąjungos teisės imperatyvias nuostatas, nereikalauja kitaip, Taisyklėms ir atskiriems jas sudarantiems dokumentams, iš jų kylantiems ar su jomis susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma (įskaitant klausimus dėl sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo, nutraukimo ir atsisakymo) Lietuvos Respublikos teisė ir Taisyklės yra aiškinamos vadovaujantis šia teise, kurios sudėtine dalimi yra Europos Sąjungos teisė.

10.2.      Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Taisyklių ar susijęs su Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu, atsisakymu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, išskyrus, kai atskirame Taisyklų dokumente ar imperatyviose taikytinų teisės aktų nuostatose nurodyta kitaip.

10.3.      Be Tinklapio naudojimo taisyklių 10.2 punkte aptartų Jūsų teisių dėl ginčų sprendimo, Jūsų skundas, susijęs su Preke, kurią pirkote Tinklapyje, jei esate vartotojas, gali būti sprendžiamas ne teismo tvarka. Dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) ginčų nagrinėjimo tvarka, savo skundą, susijusį su Tinklapyje įsigyta Preke, taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, vadovaujantis tarnybos nustatyta ir taikoma ginčų sprendimų tvarka, ar kitai, atitinkamai ginčų sprendimo įstaigai, dėl elektroninio ginčo sprendimo naudojantis svetaine, pasiekiama internetiniu adresu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main.   

        11.      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1.      Pardavėjas pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) Taisykles ar bet kurią jų dalį ir (ar) bet kurią su tuo susijusią informaciją neįspėjus Jūsų iš anksto. Tačiau apie naują Taisyklių turinį ir (ar) dalies Taisyklių sąlygų pakeitimus Pardavėjas Jums praneš ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki naujų Taisyklių sąlygų įsigaliojimo dienos, savo nuožiūra, paskelbdamas atitinkamus pakeitimus / informaciją Tinklapyje arba siųsdamas Jums pranešimą elektroninio pašto adresu, nurodytu Jūsų Paskyroje. Pakoreguotos Taisyklės ar bet kuri jų dalis laikomos įsigaliojusiomis ir taikytinomis nuo jų paskelbimo Tinklapyje ar pateikimo Jums momento (atsižvelgiant į tai, kuri iš aplinkybių įvyksta pirmiau), išskyrus, kai pakeistose Taisyklėse aiškiai nurodyta kitaip. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius nuostolius ar neigiamą poveikį, kurį patyrėte Jūs ar tretysis asmuo dėl nežinojimo apie Taisyklių pakeitimus. Todėl mes skatiname jus periodiškai pasitikrinti, ar Taisyklės nebuvo pakeistos. Jei po bet kokių Taisyklių pakeitimų Jūs nesutiksite su atitinkamais pakeitimais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi Tinklapiu, įskaitant panaikinti savo Paskyrą šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4 skyriuje nurodyta tvarka. Jūsų Prekių užsakymai, pateikti prieš įsigaliojant naujoms Taisyklėms ir (ar) Taisyklių sąlygoms, bus vykdomi remiantis ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo ir kurią Jūs patvirtinote Prekių užsakymo dieną.

11.2.      Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Tinklapyje, arba bet kokią Tinklapio medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Pirkėjo teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

11.3.      Šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ir (ar) bet kuriame Taisyklių dokumente neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis konsultanto sutartimi sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo bei taikytinų teisės aktų nuostatomis, kiek neaptarta konsultanto sutartyje.

11.4.      Jeigu kuri nors Taisyklių dokumento nuostata prieštarauja teisės aktams, arba pasikeitus teisės aktams tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusiųjų atitinkamo Taisyklių dokumento nuostatų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant pakeis ją teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančios nuostatos ir atitinkamo Taisyklių dokumento tikslą.

11.5.      Jūs neturite teisės perleisti jokio Taisyklių dokumento ir (ar) savo teisių ir pareigų kylančių iš jo ir (ar) susijusio su juo tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ir aiškiai išreikšto Pardavėjo sutikimo. Pardavėjas turi teisę perleisti bet kokias teises ir pareigas pagal Taisyklių dokumentus be papildomo Jūsų sutikimo bet kokiam juridiniam asmeniui. Tokio perdavimo atveju, Taisyklių dokumentų nuostatos bus privalomos Pardavėjo teisių perėmėjams, užtikrinant ne mažesnės apimties garantijas ir (ar) teises, kurios suteikiamos Jums pagal Taisyklių dokumentus.

11.6.      Pardavėjas neatsako už bet kokias ir visas Jūsų išlaidas, įskaitant internetinio ar kitokių ryšio priemonių paslaugų tiekėjų ir (ar) kitų trečiųjų šalių taikomus mokesčius, įkainius ir (ar) bet kokius kitus mokėjimus, kuriuos Jūs patiriate dėl naudojimosi Tinklapiu ir (ar) Sutarties per jį sudarymo.

           12. KONTAKTAI

Jeigu Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių aiškinimo ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Pardavėjo kontaktais, o mes į visus Jūsų paklausimus atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, išskyrus Taisyklėse nurodytus atvejus.

 

Pardavėjo kontaktai:

Uždaroji akcinė bendrovė „KORPORACIJA TJANŠI“

Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius, Lietuvos Respublika

Elektroninis paštas: info@tiens.lt

Telefonas: 8-5-2122212.